Otizm Dünyası

Otizm Dünyası

TERAPİ YÖNTEMLERİ

Duyusal Bütünleştirme Terapisi

Duyusal bütünleştirme (SI: Sensory Integration) terapisi, otizmli çocuklarda duyu organlarının sağladığı bilgileri algılama, işleme ve anlamlandırma yeteneğinde bazı sorunlar olduğunu varsayar. Dolayısıyla, bu sorunları gidererek ve duyusal bütünleştirme yeteneğini geliştirerek zihinsel işlevleri artırıp, davranış sorunlarını azaltmayı hedefler.

Genellikle uğraşı terapistleri tarafından yürütülen duyusal bütünleştirme etkinlikleri arasında; vücudu fırçalamak, dizleri ve dirsekleri sıkıştırmak, hamakta sallanmak vb. sayılabilir. Bir de, duyu diyeti adı verilen uygulamalar söz konusudur. Duyu diyetine örnek olarak vücut çorabı ya da ağırlıklı yelek giymek verilebilir. Duyusal bütünleştirme otizm alanında 1970’lerden bu yana yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, henüz yeterli bilimsel dayanağa sahip değildir. Yapılan kapsamlı bir araştırma derlemesi, ikna edici deneysel araştırma bulgusu eksikliğine işaret etmektedir (Baranek, 2002). Ancak, duyusal bütünleştirme içinde yer alan uygulamalardan olan masajın olumlu etkilerini gösteren bir deneysel araştırma vardır (Escalano ve diğ., 2001). Sonuç olarak, gözlem araştırmalarıyla dile getirilen etkilerin mutlaka deneysel araştırmalarla sınanması gerekmektedir.

Kaynaklara Örnekler:

Baranek, G. T. (2002). Efficacy of sensory and motor interventions for children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 32, 397-422.
Escalano, A. ve diğ. (2001). Brief report: Improvements in the behavior of children with autism following maassage therapy. Journal of Autism and Developmental Disorders, 31, 513-516.
www.researchautism.net/interventionitem.ikml?ra=28&infolevel=4&info=overviewofresearch

Yöntemin Değerlendirmesi:

Orta: Bu yöntemin otizmli çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteren deneysel araştırmalar oldukça sınırlıdır.

İşitsel Bütünleştirme Terapisi

İşitsel bütünleştirme terapisi (AIT: Auditory Integration Training) 1960’lı yıllarda Berard tarafından Fransa’da geliştirilmiş olup, daha sonraları Tomatis, Earobics, Fast for Words gibi isimlerle de uygulanmaya başlamıştır. İşitsel bütünleştirme terapisinin başında çocuğun hangi frekanslara karşı aşırı hassas olduğu belirlenir ve terapi seanslarında bu frekanslardan arındırılmış olan müzikler çocuğa kulaklıklardan dinletilir. Bu yöntemin bazı seslere ilişkin aşırı hassasiyeti ve davranış sorunlarını azalttığı yönünde araştırmalar olduğu gibi, işe yaramadığı ya da davranış sorunlarını artırdığı yönünde de araştırmalar vardır.

Altı deneysel araştırmanın verilerini tekrar inceleyerek 2006 yılında bir sistematik derleme çalışması yürüten Sinha ve arkadaşları, bu araştırmalarda çeşitli yöntemsel sorunlar olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Dolayısıyla, işitsel bütünleştirme terapisinin otizmli çocuklar üzerindeki etkilerinin henüz bilimsel temele dayanmadığına karar vermişlerdir.

Kaynaklara Örnekler:

http://autism.about.com/od/alternativetreatmens/a/AITOv
erview.htm

www.cochrane.org/reviews/en/ab003681.html
www.medscape.com/viewarticle/552513
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10755175

Yöntemin Değerlendirmesi:

Zayıf: Bu yöntemin otizmli çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteren deneysel araştırma henüz yoktur ya da yapılan deneysel araştırmalar bu yöntemin otizmli çocuklar üzerinde herhangi bir olumlu etkisi olmadığını göstermiştir.

Müzik Ve Dans Terapisi

Müzik terapisi birlikte şarkı söyleme, enstrüman çalma ve müziğe dansla eşlik etme etkinlikleri aracılığıyla sertifikalı terapistler tarafından uygulanan terapi yöntemidir. Otizmli çocuklarda müzik ve dans terapisinden umulan yararlar şöyle sıralanabilir:

  1. Duygusal bağ kurma: Müzik ve dans terapisinde yer alan etkinliklerin çocuğun terapistle ve başkalarıyla duygusal bağ geliştirmesine yardımcı olması beklenir.
  2. Sözel ve bedensel dilin kullanımını arttırma: Müziğin ve dansın iletişim isteklerini artırması beklenir.
  3. Davranış sorunlarını azaltma: Enstrüman kullanımı ve dans sırasında çocuğa görsel, dokunsal ve işitsel uyaranlar birlikte ulaşır. Bu uyarılmanın çocuğun ince ve kaba devinsel gelişimini artırabileceği, kendisinin farkına varmasını kolaylaştırabileceği ve uygun olmayan davranışlarını azaltabileceği düşünülür.
  4. Başarı duygusunu yaşatma: Enstrüman çalmak, şarkı söylemek ya da dans etmek çocuğun başarı duygusu yaşamasını sağlayabilir.

Müzik ve dans terapisinin otizmli çocuklar üzerindeki etkilerini gösteren çalışmaların çoğu deneysel olmayan çalışmalardır. Ancak, müzik terapisinin olumlu etkileri bir meta-analizi (yayımlanmış çalışmaların verilerinin yeniden analizi) araştırmasıyla da gösterilmiştir (Whipple, 2004).

Kaynaklara Örnekler:

Whipple, J. (2004). Music in intervention for children and adolescents with autism: A meta-analysis. Journal of Music Therapy, 41, 90-105.
www.asatonline.org/resources/treatments/music.htm

Yöntemin Değerlendirmesi:

Zayıf: Bu yöntemin otizmli çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteren deneysel araştırma henüz yoktur ya da yapılan deneysel araştırmalar bu yöntemin otizmli çocuklar üzerinde herhangi bir olumlu etkisi olmadığını göstermiştir.

Sanat Terapisi

Sanat terapisinde; resim, seramik, heykel vb. plastik sanatların bireyin kendini ifade etmesine aracılık ederek bireyin duygusal olarak rahatlamasını sağlaması hedeflenir. Diğer bir deyişle, sanat terapisi, bireyin başka yollarla ifade edemediği duygu ve düşüncelerinin sanatsal üretimlerle açığa çıkmasını sağlamaya çalışır.

Sanat şemsiyesi altındaki herhangi bir terapi yönteminin ana amacı, estetik yönün yaşanması ve ortaya çıkabilmesi için güvenli ve yargılamayan bir ortamın oluşturulmasıdır. Sanatsal etkinliğin doğası, etkin şekilde bir nesne ile uğraşmayı, risk almayı ve bireyin kendini ifade etmesini içermektedir. Sanat yapılırken; şekillerin ve hacmin bilişsel gelişime; renklerin, kokuların ve dokuların duyulara; genel sürecin ise fiziksel koordinasyona yararı olduğu varsayılır. Böylece, hem estetik farkındalığın, hem de çeşitli becerilerin gelişmesi beklenir. Sanatın, çocuğu cesaretlendirerek, onu teşvik ederek iletişim yolunu açacağı umut edilir.

Otizmli çocuklarda sanat terapisinin etkilerini araştıran araştırmalara ihtiyaç vardır.

Kaynaklara Örnekler:

www.asatonline.org/resources/treatments/art.htm

Yöntemin Değerlendirmesi:

Zayıf: Bu yöntemin otizmli çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteren deneysel araştırma henüz yoktur ya da yapılan deneysel araştırmalar bu yöntemin otizmli çocuklar üzerinde herhangi bir olumlu etkisi olmadığını göstermiştir.

 

Drama Terapisi

Drama terapisinde amaç, sahne sanatlarında yer alan rol oynama, öykü anlatma vb. etkinlikleri kullanarak kişilerin duygusal gelişimlerine ve kendilerini ifade etmelerine katkıda bulunmaktır. Drama terapisi sırasında uygun olmayan davranışlar da çeşitli yaratıcı hareketlere dönüştürülmeye çalışılır. Terapiden beklenen yararlardan biri de bireyin yaratıcı kapasitesine ulaşmasına yardım etmektir. Bazı oyun yöntemleriyle nesneleri araç olarak kullanarak insanlarla ilişki kurmak geliştirilmeye çalışılır. Otizmli çocuklarda drama terapisinin etkilerini araştıran araştırmalara ihtiyaç vardır.

Kaynaklara Örnekler:

www.autismconnect.org/news.asp?section=00010001&itemtype=news&id=5771
www.dramatherapycentral.com/article_selfadvocacy.html

Yöntemin Değerlendirmesi:

Zayıf: Bu yöntemin otizmli çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteren deneysel araştırma henüz yoktur ya da yapılan deneysel araştırmalar bu yöntemin otizmli çocuklar üzerinde herhangi bir olumlu etkisi olmadığını göstermiştir.

Yunuslarla Terapi

Yunuslarla etkileşim terapisi (DAT: Dolphin-Assisted Therapy) olarak da bilinen yunuslarla terapi; ABD, İsrail, Rusya ve Meksika başta olmak üzere pek çok ülkede ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu amaçla açılan terapi merkezlerinin sayısı hızla artmaktadır.

Bu merkezlerde otizmli çocuklar önce iskeleden, daha sonra ise suyun içine girerek yunuslarla etkileşmektedir. Yunuslarla terapinin çeşitli engel grubundan çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğu yönünde çeşitli araştırmalar vardır ve bunların bir bölümü deneysel araştırma olarak yürütülmüştür. Ancak uzmanlar, bu araştırmaların tümünde çok ciddi yöntemsel hatalar olduğu hususunda birleşmektedir. Dolayısıyla, bilimsel çevrelerde, yunuslarla terapinin otizmli çocuklar üzerinde olumlu etkilerini gösteren güvenilir deneysel araştırma bulgusu olmadığı görüşü ağırlıklıdır.

Yukarıda belirtilen hususlara ek olarak, yunuslarla yürütülen terapi çalışmaları çevreci örgütlerin de tepkisini çekmektedir. Pek çok çevreci örgüt, yunuslar üzerinden bu şekilde para kazanılmasına şiddetle karşı çıkmakta ve yunusların özgürlüklerine kavuşturulması için kampanyalar yürütmektedir.

Kaynaklara Örnekler:

www.altonweb.com/cs/downsyndrome/index.htm?page=humphries.html
www.dolphinassistedtherapy.com
www.evidencebasedpractices.org/bridges/bridges_vol1_
no1.pdf

www.ingentaconnect.com/content/berg/anthroz/2007/000
00020/00000003/art00003

Yöntemin Değerlendirmesi:

Zayıf: Bu yöntemin otizmli çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteren deneysel araştırma henüz yoktur ya da yapılan deneysel araştırmalar bu yöntemin otizmli çocuklar üzerinde herhangi bir olumlu etkisi olmadığını göstermiştir.

Ata Binme Terapisi

Ata binme terapisi (hippoterapi), başta Almanya olmak üzere pek çok ülkede, çeşitli engel grubundan çocuklarla yaygın olarak kullanılmaktadır. Ata binme terapisinin temel hedefi binicilik becerileri kazandırmak değil, ata binmenin sağlayacağı duyusal ve devinsel girdilerden yararlanılmasını sağlamaktır. Ata binme terapisinin yöneldiği en yaygın engel grubu serebral palsili çocuklardır. Öte yandan, otizmli çocuklarla yürütülen ata binme terapisi çalışmaları da hızla yaygınlaşmaktadır. Ancak, yayımlanan araştırmaların neredeyse hiç birinde otizmli çocuklar yer almamıştır. Serebral palsili çocuklarla yürütülen çalışmaların sonuçları ise, bazı devinsel becerilerde olumlu etkiler görüldüğü yönündedir. Ancak, daha kontrollü deneysel araştırmalara ihtiyaç olduğu da bir gerçektir. Sonuç olarak, ata binme terapisi adı altında yapılan etkinliklerin otizmli çocuklarda, hobi ötesinde bir yararı olduğunu öne sürmek olanaksızdır.

Kaynaklara Örnekler:

www.fpg.unc.edu/~handouts/Buysse_zerotothree_5-22-07.pdf
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17209981?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2
.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_Disco
veryPanel.Pubmed_Discovery_RA

Yöntemin Değerlendirmesi:

Zayıf: Bu yöntemin otizmli çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteren deneysel araştırma henüz yoktur ya da yapılan deneysel araştırmalar bu yöntemin otizmli çocuklar üzerinde herhangi bir olumlu etkisi olmadığını göstermiştir.

http://www.tohumotizm.org.tr/

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Pharmf893( johnf244aol.com ), 06.09.2013, 04:58 (UTC):
Hello! ebcbegd interesting ebcbegd site! I'm really like it! Very, very ebcbegd good!

Yorumu gönderen: Cami( drsmith9219sbcglobal.net ), 15.02.2012, 02:57 (UTC):
This info is the cat's pjaamas!

Yorumu gönderen: berna tesbihçioğlu( tberna72mynet.com ), 11.02.2012, 08:45 (UTC):
ben görsel sanatlar öğretmeniyim.yüksek lisansımı ruh sağlığı bozuk hastaların tedavisi sürecinde sanat etkinliklerinin önemi ve sanat eğitimcisinin rolü üzerine yaptım. 2yıl şizofreni,depresyon,bipolar duygulanım bozukluğu, manik depresif teşhisiyle yatarak tedavi gören hastalarla çalışmalarda bulundum ve bu araştırmalarım sonucunda terapilerde objektif araç olarak kullanılabilecek belirgin sonuçlar elde ettim. şimdi bu araştırmamı otizm üzerinde yoğunlaştırarak ilerletmek istiyorum.
sanatın sadece uğraşı terapisi olarak kullanılmasının yanısıra çözümleyici, algı,hafıza,dikkat,oryantasyon,koordinasyon ve iletişim kurmada sağladığıkolaylıkların da gözardı edilmeyerek tedavi sürecine eklenmesi gerektiğini düşünüyorum.otizm tanısı konmuş ünlülere baktıgımızda çoğunun sanatla ilgileniyor olması tesadüf değildir. görsel düşünce yapısına sahip otizmli kişilerin bu yönüne ulaşmanın ve geliştirmenin önemli bir iletişim aracı olacağına inanıyorum.
sanat terapisi yönteminin faydalı olabilmesi için tedaviyle bütün olarak düşünülmesi gerekmektedir. bu açıdan terapistle birlikte çalışılmalıdır.
bu konuda çalışma ve araştırma yapmamam destek olursanız çok sevinirim.

Yorumu gönderen: seval deveciler( nymphe22hotmail.com ), 13.03.2011, 14:23 (UTC):
burdaki bilgileri almam mümkün değil mi ödevim için ihtiyacım var da yardımcı olursanız çok sevinirim ...

Yorumu gönderen: sultan( ), 16.02.2011, 22:18 (UTC):
bu tur terapilr icin her turunu denemek lazım yunustan attan bır fayda gorulmemis diye terapileri bırakmayın lutfen hersey cocukların yararınadır cocuklar en kucuk nesnelerden bıle yarar gorur
onemlıolan cok kucuk yasta bu terapilere baslamak cocukları evlere kapatmayın rahatsızlıgını saklamayın lutfenne gerekiyorsa onu yapın cocullarınıza destek olun lutfenonları sevelim dahacok sevgiye ihtiyacları var

Yorumu gönderen: abdullah makca( a_mahcawindowslive.com ), 07.02.2010, 14:32 (UTC):
ben köpekle terapi yaptım ve faydasını gördüm ama her çocuk fayda görürmü bilemem yalnız yunus terapisini çok merak ediyordum yukarıdaki yazıyı okuyunca vazgeçtim teşekkür ederim...Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

Toplam 750594 ziyaretçi (1521793 klik) burdaydı!
ARTIK BU ADRESTEYİM ;